Звітність

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2017

10

18

Підприємство КВУ  «Бериславський водоканал»____________________________

за ЄДРПОУ

32647208

                                                                                                            (найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За   2018 рік.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

4938

4212

Cобівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

3975

3286

Валовий:  

     прибуток 

2090

963

926

     збиток 

2095

Інші операційні доходи

2120

419

287

Адміністративні витрати 

2130

910

744

Витрати на збут

2150

406

334

Інші операційні витрати 

2180

118

114

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

21

     збиток  

2195

52

(                      )

Дохід від участі в капіталі 

2200

Інші фінансові доходи 

2220

Інші доходи

2240

53

Фінансові витрати 

2250

(                    )

Втрати від участі в капіталі 

2255

(                    )

Інші витрати 

2270

(                    )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

1

21

збиток

2295

(                     )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

4

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

1

17

     збиток 

2355

(                )

(                      )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1

17

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Матеріальні затрати

2500

1862

1536

Витрати на оплату праці

2505

2372

1989

Відрахування на соціальні заходи

2510

460

380

Амортизація

2515

155

140

Інші операційні витрати

2520

442

319

Разом

2550

5291

4364

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  

  

истий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  

  

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  

  

Керівник                                                                                         /Шевчишин Ю.Б./

Головний бухгалтер                                                                      /Степанченко Н.Л./   

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602)
КОДИ
Дата /рік, місяць, число/ 2018 31 01
Підприємство КВУ"Бериславський водоканал" за ЄДРПОУ 32647208
Територія Херсонська область за КОАТУУ 6520610100
Орган державного управління за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальна власність за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності Збір, очищення та постачання води за КВЕД 36.00
Одиниця виміру: тис. грн.
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 20 18 рік
Форма N 5 Код за ДКУД 1801008
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (переоці-
нена) вартість
накопичена амортизація первісної (переоці-
неної) вартості
накопиченої амортизації первісна (переоці-
нена) вартість
накопичена амортизація первісної (переоці-
неної) вартості
накопиченої амортизації первісна (переоці-
нена) вартість
накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 96 25 5 96 30
Права користування майном 020 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0
Права на об'єкти промислової власності 040 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0
060 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0
Разом 080 96 25 0 0 0 0 0 5 0 0 0 96 30
Гудвіл 090 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
первісна (переоці-
нена) вартість
знос первісної (переоці-
неної) вартості
зносу первісна (переоці-
нена) вартість
знос первісної (переоці-
неної) вартості
зносу первісна (переоці-
нена) вартість
знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (переоці-
нена) вартість
знос первісна (переоці-
нена) вартість
знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 2479 2 479 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 4956 2494 88 4 956 2582
Машини та обладнання 130 427 328 241 45 668 373
Транспортні засоби 140 193 137 65 17 258 154
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0
Тварини 160 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0
Інші основні засоби 180 6340 4792 223 102 6 563 4894
Бібліотечні фонди 190 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0
Природні ресурси 220 0 0
Інвентарна тара 230 0 0
Предмети прокату 240 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 24 24 24 24
Разом 260 14 419 7 775 529 0 0 0 0 252 0 0 0 14 948 8 027 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1167
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 434
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 499
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)
III. Капітальні інвестиції V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4 1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 А. Інші операційні доходи і витрати 440
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 30 Операційна оренда активів
Придбання (виготовлення) інших необоротних 300 Операційна курсова різниця 450
матеріальних активів Реалізація інших оборотних активів 460
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 Штрафи, пені, неустойки 470 6
Придбання (вирощування) довгострокових 320 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 480
біологічних активів призначення
Інші 330 Інші операційні доходи і витрати 490 472 112
Разом 340 30 0 у тому числі: 491 Х
З рядка 340 графа 3 відрахування до резерву сумнівних боргів
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) непродуктивні витрати і втрати 492 Х
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 500
асоційовані підприємства
IV. Фінансові інвестиції дочірні підприємства 510
Найменування показника Код За рік На кінець року спільну діяльність 520
рядка довгострокові поточні В. Інші фінансові доходи і витрати 530 Х
1 2 3 4 5 Дивіденди
А. Фінансові інвестиції за методом 350 Проценти 540 Х
участі в капіталі в: Фінансова оренда активів 550
асоційовані підприємства Інші фінансові доходи і витрати 560
дочірні підприємства 360 Г. Інші доходи і витрати 570
спільну діяльність 370 Реалізація фінансових інвестицій
Б. Інші фінансові інвестиції в: Доходи від об'єднання підприємств 580
частки і паї у статутному капіталі інших 380 Результат оцінки корисності 590
підприємств Неопераційна курсова різниця 600
акції 390 Безоплатно одержані активи 610 53 Х
облігації 400 Списання необоротних активів 620 Х
інші 410 Інші доходи і витрати 630
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632) %
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633)
за собівартістю (421) основної діяльності
за справедливою вартістю (422) VI. Грошові кошти
за амортизованою собівартістю (423) Найменування показника  Код На кінець року 
рядка 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) Каса  640 
за справедливою вартістю (425) Поточний рахунок у банку  650  262
за амортизованою собівартістю (426) Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660 
Грошові кошти в дорозі  670 
Еквіваленти грошових коштів  680 
Разом  690  262
З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких обмежено   (691)
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 112 205 184 133
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0
760 0
770 0
Резерв сумнівних боргів 775 0
Разом 780 112 205 0 184 0 0 133
VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
збільшення чистої вартості реалізації* уцінка до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
Сировина і матеріали 800 75 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 940 341 329 12 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810 послуги
вироби Інша поточна дебіторська заборгованість 950 68 68
Паливо 820 3
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920 78 0 0 X. Нестачі і втрати від псування цінностей
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: Найменування показника Код рядка Сума
відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922) 1 2 3
оформлених в заставу (923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 980
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
XI. Будівельні контракти XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3 1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 Нараховано за звітний рік 1300 257
Заборгованість на кінець звітного року: Використано за рік - усього 1310
валова замовників 1120 в тому числі на: 1311
валова замовникам 1130 будівництво об'єктів
з авансів отриманих 1140 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 з них машини та обладнання 1313
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
XII. Податок на прибуток 1317
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи: 1220
на початок звітного року
на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов'язання: 1230
на початок звітного року
на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі: 1241
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі: 1251
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252