Проект інвестиційної програми

Додаток 1

до Порядку розроблення, погодження та затвердження

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері

централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування

діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення Бериславської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від __._____2021 р. № ___________

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КВУ«Бериславський  водоканал»
                   (посадова особа ліцензіата)

__________________Юрій ШЕВЧИШИН
      
(підпис)                   (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

"___" _______________ 2021 року

М.П.

ПРОЕКТ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального виробничого управління  «Бериславський водоканал»
(найменування ліцензіата)

на 2022-2026 роки

Зміст

1.

Інформаційна картка комунального виробничого  управління  «Бериславський водоканал» до інвестиційної програми на 2022 рік

2.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 2022 – 2026 роки

3.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на12 місяців (2022рік)

4.

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (2022 рік)

5.

Пояснювальна записка до інвестиційної програми комунального виробничого управління  «Бериславський водоканал» на 2022-2026 роки. Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання.

6.

Опис заходів інвестиційної програми комунального виробничого управління «Бериславський водоканал» на 2022 -2026 роки.

                                                                                         

  

 Додаток 2

до Порядку розроблення, погодження та затвердження

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері

централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування

діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2022 -2026 роки
(строк)

Комунальне виробниче управління «Бериславський водоканал»
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата

Комунальне виробниче управління  «Бериславський водоканал»

Рік заснування

2003

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

Юридична адреса: 74300, Херсонська область, місто Берислав, вул.Успенська, 1

Фактична адреса: 74300, Херсонська область, місто Берислав, вул.Успенська, 1

Код за ЄДРПОУ

32647208

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Шевчишин Юрій Богданович, начальник

Тел., факс, е-mail

(05546) 7-63-82, ber_vodokanal@ukr.net

Ліцензія на _________________________
(№, дата видачі, строк дії)

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення, серії АГ № 580442, видана 17.08.2011 року.

Термін дії ліцензії є безстроковим

  (п. 6 ст. 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

7 124,72

Балансова вартість активів, тис. грн

6 846,00

Амортизаційні відрахування за останній звітний період ( 2020 р.), тис. грн

207,36

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

0,00

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми

раціональне використання води та зменшення її втрат;

Строки реалізації інвестиційної програми

2022 -  2026  роки

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться

 етап впровадження

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

підготовчий, впровадження, завершення

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

власні кошти

0,00

позичкові кошти

0,00

залучені кошти

0,00

бюджетні кошти

0,00

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи щодо забезпечення  комерційного обліку ресурсів

100

Інші заходи

-

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість

-

Внутрішня норма дохідності

-

Дисконтований період окупності

-

Індекс прибутковості

-

Керівник ліцензіата

__________
(підпис)

Юрій ШЕВЧИШИН
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

       

                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                                

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу
II)

ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів

на 12 місяців (2022р.)

Комунальне виробниче управління «Бериславський водоканал»
(назва підприємства)

№ з/п

Найменування заходів

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн. (без ПДВ)

загальна сума

з урахуванням:

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

сума позич-кових коштів та відсотків за їх використа-ння,що підля-гає повернен-ню у планов-ому періоді

сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді

1

2

3

4

5

6

7

I

Водопостачання

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів централізованого водопостачання, з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

-

-

-

-

-

1.1.2

Заходи щодо забез-печення технологіч-ного та/або комерцій-ного обліку ресурсів

-

-

-

-

-

1.1.3

Заходи щодо змен-шення обсягу витрат води на технологічні потреби

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

1.1.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

-

-

-

-

-

1.1.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

-

-

-

-

1.1.6

Інші заходи

-

-

-

-

-

Усього за пунктом 1.1

1.2

Інші заходи, з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

-

-

-

-

-

1.2.2

Заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів

269,85

-

269,85

-

-

1.2.3

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби

-

-

-

-

-

1.2.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

-

-

-

-

-

1.2.5

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій

-

-

-

-

-

1.2.6

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального призначення

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

1.2.7

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

-

-

-

-

1.2.8

Інші заходи

-

-

-

-

-

Усього за пунктом 1.2

269,85

-

269,85

-

-

Усього за розділом I

269,85

-

269,85

-

-

Усього за інвестиційною програмою

269,85

-

269,85

-

-

               

 

Начальник КВУ «Бериславський водоканал»
(посадова особа ліцензіата)

________
(підпис)

Юрій ШЕВЧИШИН
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

                      Головний бухгалтер

________
(підпис)

Наталя СТЕПАНЧЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Економіст
(посада відповідального виконавця)

________
(підпис)

Алла КЛИМЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Пояснювальна записка

до інвестиційної програми комунального виробничого управління «Бериславський водоканал»

на 2022 рік

       Комунальне виробниче управління «Бериславський водоканал» створене рішенням Бериславської міської ради №156 від 17.10.2003 року з метою забезпечення споживачів міста Берислав послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

         Одним з видів діяльності підприємства є забезпечення питною водою населення м.Берислав.

          Кількість населення, якому надаються послуги  становить  12250 осіб.

       Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві станом на 01.07.2021р. складає 38 чол., які взаємопов’язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та водовідведення стічних вод.

         Джерелами водопостачання міста є підземні води. На балансі  КВУ «Бериславський водоканал» 14 артезіанських свердловин, які розташовані по всій території міста.

          В 2017 році в законодавство, яке регулює надання житлово-комунальних послуг, були внесені істотні зміни, а саме були прийняті:

         -  Закон України № 2119-VIII від 22 червня 2017 року «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – Закон про комерційний облік).

         -  Закон України № 2189-VIII від 9 листопада 2017 року «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон про ЖКП).

          Відповідно до чинного законодавства України встановлення загальних засобів обліку води (комерційних вузлів обліку) у багатоповерхових будинках  є обов’язковим. Їх показники будуть враховуватися при розрахунку нарахувань за спожиті послуги водопостачання. Це призведе до скорочення неврахованих втрат води.

         Фінансування заходів, пов'язаних із придбанням та встановленям вузлів комерційного обліку ( далі - ВКО) води здійснюється за рахунок інвестиційної складової, що визначається згідно із інвестиційною програмою виконавця комунальної послуги.

   Для виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою по забезпеченню  ВКО багатоповерхових будинків на 2022 – 2026 роки, необхідні кошти                                 в сумі  -  1436,22 тис. грн., згідно кошторисного розрахунку,  в т.ч. по забезпеченню  вузлами комерційного обліку на 2022рік в розмірі   - 269,85 тис.грн.

      

Додаток 6

до Порядку розроблення, погодження та затвердження

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері

централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування

діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об’єктів з централізованого водопостачання

Комунальне виробниче управління  «Бериславський водоканал»
(найменування ліцензіата підприємства)

станом на 01липня 2021 року

№ з/п

І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання

Одиниця виміру

Загальний показник

1

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)

од.

1

2

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства (станом на 01.01.2021 р.)

осіб

12250

3

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

осіб

12250

4

безпосередньо підключених до мереж

осіб

12250

5

яке використовує водорозбірні колонки

осіб

0

6

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

осіб

0

7

Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог

осіб

0

8

Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

од.

0

9

Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)

%

0

10

Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:

од.

6481

11

населення

од.

6340

12

бюджетних установ

од.

36

13

інших

од.

105

14

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

%

100

15

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

%

100

16

з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)

%

0

17

Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:

од.

2958

18

населення

од.

2824

19

бюджетних установ

од.

32

20

Інших

од.

102

21

Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:

%

46

22

населення (рядок 18/рядок 11х100)

%

45

23

бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)

%

89

24

інших (рядок 20/рядок 13х100)

%

97

25

Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

км

157,0

26

водоводів

км

24,5

27

вуличної мережі

км

44,0

28

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

88,5

29

Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)

од./км

41

30

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

км

54,6

31

водоводів

км

2,4

32

вуличної мережі

км

25,5

33

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

26,7

34

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:

%

35

35

водоводів (рядок 31/рядок 26х100)

%

10

36

вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)

%

58

37

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)

%

30

38

Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

осіб

26

39

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання

осіб

26

40

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)

ос./1000 од.

1

41

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)

осіб/1 км

0,1

42

Обсяг піднятої води за рік (2020)

тис.м3/рік

737,48

43

Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому

тис.м3/добу

2,02

44

Обсяг закупленої води зі сторони за рік

тис.м3/рік

-

45

Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік

тис.м3/рік

-

46

Середньодобове очищення води на очисних спорудах

тис.м3/добу

-

47

Обсяг поданої води у мережу за рік (2020)

тис.м3/рік

736,44

48

Середньодобова подача води у мережу

тис.м3/добу

2,02

49

Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік (2020), у тому числі:

тис.м3/рік

691,99

50

населенню

тис.м3/рік

647,45

51

Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:

тис.м3/рік

3,56

52

витрати на технологічні потреби до мережі

тис.м3/рік

0,99

53

витрати на технологічні потреби у мережі

тис.м3/рік

2,57

54

Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)

%

0,48

55

Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:

тис.м3/рік

41,92

56

обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)

тис.м3/рік

0,05

57

обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)

тис.м3/рік

41,87

58

Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)

%

5,69

59

Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)

тис.м3/км

0,27

60

Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)

л/добу

165

61

Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)

л/добу

145

62

Кількість резервуарів чистої води, башт, колон

од.

2

63

Розрахунковий об’єм запасів питної води

тис.м-3

0,5

64

Наявний об’єм запасів питної води

тис.м-3

0,5

65

Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)

%

100

66

Кількість поверхневих водозаборів

од.

0

67

Кількість підземних водозаборів, з них:

од.

14

68

кількість свердловин

од.

14

69

Кількість окремих свердловин

од.

0

70

Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)

од.

14

71

Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

од.

1

72

Витрати електричної енергії на підйом води

тис. кВт/год

865,11

73

Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м-3 води

кВт*год/м3

1,17

74

Кількість комплексів очисних споруд водопостачання

од.

-

75

Витрати електричної енергії на очищення води

тис. кВт/год

-

76

Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 води

кВт*год/м-3

-

77

Кількість насосних станцій підкачування води

од.

-

78

Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання

од.

-

79

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

-

80

Витрати електричної енергії на перекачування води

тис. кВт/год

-

81

Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м-3 води у мережу

кВт*год./м-3

-

82

Кількість приладів технологічного обліку

од.

13

83

Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати

од.

-

84

Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)

%

100

85

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

од.

-

86

рідкого хлору

од.

-

87

гіпохлориду

од.

-

88

ультрафіолету

од.

-

89

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

-

90

Кількість лабораторій

од.

-

91

Кількість майстерень

од.

-

92

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

од.

2

93

Установлена виробнича потужність водопроводу

тис.м-3/добу

4,0

94

Установлена загальна потужність водозаборів

тис.м-3/добу

28,6

95

Установлена виробнича потужність очисних споруд

тис.м-3/добу

-

96

Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)

%

50,44

97

Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)

%

7,06

98

Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)

%

-

99

Кількість аварій на мережі водопостачання за 2020 р.

аварії

47

100

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)

аварії/км

0,29

101

Витрати електричної енергії на водопостачання за рік (2020)

тис. кВт/год

865,11

102

Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік ( 2020 р.)

тис. грн

2529,77

103

Питомі витрати електричної енергії на 1м-3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)

кВт*год/м-3

1,17

104

Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік    ( 2020 р.)

тис. грн

3222,39

105

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)

грн./м-3

4,66

106

Витрати на оплату праці за рік (2020 р.)

тис. грн

633,08

107

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)

%

20

108

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)

%

79

109

Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік

тис. грн

-

110

Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)

%

-

111

Амортизаційні відрахування за рік ( 2020 р.)

тис. грн

150,78

112

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

тис. грн

150,78

113

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)

%

5

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків, в яких встановлення вузлів комерційного обліку технічно можливо.

од.   59    

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)

од    1890

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)

од.   4220  

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)

од.    -     

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)

од.    -

Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)

од.    1192 

*1

Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

Назва населеного пункту      Населення (чол.)

1

м. Берислав                             12250

Начальник КВУ «Бериславський водоканал»
(посадова особа ліцензіата)

________
(підпис)

Юрій ШЕВЧИШИН
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

Головний бухгалтер

________
(підпис)

Наталя СТЕПАНЧЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Економіст
(посада відповідального виконавця)

________
(підпис)

Алла КЛИМЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

               

Опис

заходів інвестиційної програми на плановий та прогнозований період.

Даним заходом передбачається оснащення вузлами комерційного обліку за 2022 – 2026 роки 59 багатоповерхових будинків в м. Берислав, з них 12 шт. у 2022році. Встановлення  приладів обліку у  будинках забезпечить виконання Закону України  № 2119-19 від 22.06.2017 «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», згідно з яким оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку вийшли з ладу - обов'язкове. Реалізація заходів інвестиційної програми по оснащенню  комерційних вузлів обліку  забезпечить  скорочення неврахованих втрат води,  кількісне та якісне надання  послуги.

Всього вартість заходу на 2022 – 2026 роки складає  - 1436,22 тис.грн.,                      в т.ч. 2022р.   -  269,85 тис.грн.

            Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми з оснащення вузлами комерційного обліку в житлових багатоповерхових будинках м. Берислав – не визначається.

 

Додаток 3

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 – 2026 роки

Комунальне виробниче управління «Бериславський водоканал»

 

                                                                                                                                                                                                       

Додаток 4

                                      

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (2022р.)

Комунальне виробниче управління «Бериславський водоканал»